sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Đức
- 056 999 0999

Mex Vải

Mex vải
Mex vải
Mex giấy/ keo giấy hột
Mex giấy/ keo giấy hột
Mex vải
Mex vải
Mex vải
Mex vải
Mùng bố
Mùng bố
Mex vải
Mex vải
Keo tan nhiệt
Keo tan nhiệt
Mex vải
Mex vải
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Mùng bố
Mùng bố
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Mex vải
Mex vải
Keo vải
Keo vải
Mex vải
Mex vải
Mex vải
Mex vải

Vải không dệt

Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt

Vải Tricott

Mùng thun bốn chiều
Mùng thun bốn chiều
Keo tan
Keo tan
Mùng bố
Mùng bố
Mùng xoa
Mùng xoa
Keo chỉ
Keo chỉ